Verba volant/Scripta manent

Нотариус Георгиева

има голям опит в нотариалната дейност. Още докато следва право в СУ "Св.Климент Охридски" тя стажува в нотариална кантора. След завършването си започва работа като помощник-нотариус. След това кариерата и преминава в нотариус по заместване. През 2015 год. се явява на конкурс за нотариуси, печели го и започва работа в гр. Димитровград. Сблъсквала се е с решаването на много казуси и с редица проблеми в нотариалното дело.


"Заклевам се да спазвам точно Конституцията и законите на Република България, да изпълнявам честно, добросъвестно и безпристрастно професионалните си задължения, да бъда достоен за необходимите за професията доверие и уважение, да допринасям за издигане престижа на професията, да пазя професионалната тайна, като винаги помня, че за всичко отговарям пред закона. Заклех се!".


пълномощно

ПЪЛНОМОЩНО

С Пълномощно едно лице (упълномощител) оправомощава друго лице (упълномощен) да извърши определени правни, фактически или административни действия. Това е един от най-често удостоверяваните документи от нотариусите. Упълномощителя определя съдържанието на пълномощното, а упълномощения има право да извършва действия само в рамките на посочения обем.

ОЩЕ »

ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА МПС

ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА МПС

Закона за движение по пътищата (ЗДвП) регламентира прехвърлянето на регистрирани МПС-ва да се извършва с нотариална заверка на подписите- чл. 144 – Чл. 144. (1) Собствеността на моторните превозни средства се прехвърля с писмен договор. (2) (Доп. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2010 г.)

ОЩЕ »

ПОКУКПО-ПРОДАЖБА НА ИМОТ

ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ИМОТ

Сделка за недвижим имот се извършва с нотариален акт само в кантората на нотариуса в определинте за това часове, а именно – от 09.00 до 14.00 часа. Ако няма възможност някоя от страните да присъства – то тя трябва да бъде представлявана от пълномощник (виж Пълномощно за разпореждане с недвижим имот).

ОЩЕ »